Aggression Replacement Training

je kognitivní behaviorální intervence zaměřená na dospívající mládež. Učí ji, jak se vypořádat s agresivním a násilným chováním.

Program ART byl navržen Arnoldem P. Goldsteinem a Barrym Glickem v 80. letech 20. století. Spojili koncepty řady dalších teorií pro práci s dětmi a syntetizovanou teorii, praxi a techniky do jednoho komplexního celku složeného ze tří složek. Metodika používá proces, který zajišťuje, aby se děti naučily dovednosti ve třídě a přenesly je do nových situací mimo skupinu. Tento model se také zaměřuje na koncepci “peer learningu” od Jeana Piageta. Je známo, že děti se učí nejlépe od svých vrstevníků.

Cíl programu:

Zlepšit schopnost účastníků fungovat ve společnosti a omezit hněv. Výcvik se zaměřuje na hledání alternativ chování, které jsou pro jedince efektivní prostřednictvím hraní rolí.

Umožněte dětem převzít odpovědnost za jejich chování a naučte je zdravějším způsobům interakce.

Cíl programu

Zlepšit schopnost účastníků fungovat ve společnosti a omezit hněv. Výcvik se zaměřuje na hledání alternativ chování, které jsou pro jedince efektivní prostřednictvím hraní rolí.

Cílová skupina

Děti a mládež, kterým hrozí rozvoj problémového chování (primární prevence) a osoby, které již vykazují problémové chování (sekundární prevence dalšího negativního vývoje).

Metoda výcviku

ART je 10 týdenní program. Skupina se schází třikrát týdně po dobu jedné hodiny, v každém ze tří dnů se probírá a nacvičuje jedna složka: sociální dovednosti, zvládání vzteku a morální usuzování. Výcvik vede několik skupinových facilitátorů.

Goldstein, Glick a Gibbs doporučují skupinu 6 – 8 účastníků. Pro účastníky s vážnými problémy chování jsou na začátku žádoucí i menší skupiny. Pokud je ovšem skupina příliš malá, může výcvik ztratit svou dynamiku a strukturu a rovněž bude nedostatečná zpětná vazba od ostatních účastníků.

Program ART má tři složky

Sociální dovednosti

Nácvik sociálních dovedností je behaviorální komponentou. Vychází především z práce A. Bandury.

Předpokládá, že jedinci s problémovým chováním mají nedostatek některých specifických sociálních dovedností. Ty, které jsou specifičtěji spojeny s agresí, jsou cíleně rozvíjeny v programu ART.

Jedná se například o zvládání skupinového tlaku, chápání pocitů druhých, vyrovnávání se se vztekem druhých, vyjadřování náklonnosti atd.

Zvládání vzteku

Zvládání vzteku je komponenta afektivní. Trénink používá řetěz řízení hněvu. Je to proces, který učí účastníky, aby se vypořádali se situacemi, které v nich vyvolávají hněv.
Opět se každý týden učí jeden segment řetězce hněvu a facilitátoři i adolescenti praktikují nové dovednosti s relevantními životními aktivitami.

Rozvoj morálního uvažování

Rozvoj morálního uvažování je kognitivní složkou ART. Je založena na Kohlbergových stádiích morálního vývoje. Tato součást poskytuje adolescentům příležitost zaujmout i jiné pohledy, než jsou jejich vlastní, a naučit se tak přesněji a spravedlivěji sledovat a hodnotit svůj svět.

Probíhá především formou práce s krátkou morálně dilematickou situací. Facilitátoři skupiny identifikují čtyři chyby v myšlení, aby usnadnili přijímání perspektivy a napravili vývojové morální zpoždění.

​Identifikované chyby v úsudku:

  1. Sebestředné myšlení – „je to všechno o mně“
  2. Předpokládání toho nejhoršího – „provedli by mi to, ublížili by mi“
  3. Obviňování ostatních – „je to jen jejich chyba“
  4. Nesprávné označování / minimalizování – „to není krádež, jen si to půjčuji…“
Kniha - Agression Replacement Training (ART)</p>
<p>

Kniha - Agression Replacement Training

Dobré sociální dovednosti jsou důležité, aby se zabránilo osamělosti, intoxikaci a náročnému chování. Jak ale může nácvik sociálních dovedností pomoci usnadnit každodenní život dětem a mladým lidem, kteří se snaží adaptovat na své sociální prostředí?

Za posledních 15 let byl ART implementován ve velkém počtu školek, škol a zařízení péče o děti po celé Skandinávii.

Program se skládá z nácviku sociálních dovedností, zvládání vzteku a morálního uvažování, v tomto pořadí, což je kombinace, která se osvědčila a má dobrý vliv na prostředí ve třídě a chování žáků.

V této revidované verzi (AART – Adapted Aggression Replacement Training) byl program aktualizován na základě nedávného výzkumu, přizpůsoben skandinávskému každodennímu životu a přizpůsoben několika věkovým a diagnostickým skupinám. Autoři zevrubně představují samotný program a do detailů seznamují čtenáře s klíčovými pojmy, jako je agrese, morálka, sociální kompetence, motivace, zobecnění a implementace.

Kniha je vhodná jak pro trenéry AART, tak pro studenty, kteří pracují s příbuznými tématy ve zdravotnictví a sociálních službách, psychologii a speciální pedagogice.

O autorovi

Knut Kornelius Gundersen

​Knut Kornelius Gundersen je emeritním profesorem Centra pro sociální kompetence na Diakonhjemmet University College, Sandnes, Norsko. Napsal několik knih a vědeckých článků v oblasti sociální kompetence, sociální terapie a problematiky sociálních vztahů. Vystoupil na národních a mezinárodních kongresech ve 14 různých zemích a je jednou z klíčových osob zapojených do školení a implementace programu ART a Prepare Curriculum v Norsku, Islandu, Finsku, Dánsku, Velké Británii, Estonksu aj. zemí. Nově provádí výcvik a pomáhá s implementací v České republice. Je předsedou mezinárodní rady PRepare for Evidence-based Practice in Social Emotional Competency (PREPSEC), byl také aktivním členem organizace European Network for Social and Emotional Competence (ENSEC), která se zaměřuje na rozvoj sociální a emoční kompetence prostřednictvím evropské sítě odborníků..

A.R.T. metodika pro práci s dětmi s problémovým chováním.

V rámci programů nabízených AISIS z. ú. ji propojujeme s programem Minimalizace šikany.

Projekt SAFE se zaměřuje na zvýšení kompetencí pedagogů v prevenci a nahrazování problémového chování dětí. K tomu využívá evaluovanou metodiku Aggression Replacement Training (A.R.T.). Na vytvořeném základu zkompetentnění individuálních pedagogů školy se následně zaměříme na zavedení takových preventivních a intervenčních strategií, postupů a pravidel, které významně zvýší kapacitu celé školy čelit sociálně patologickému chování a jednání žáků i rizikovému jednání pedagogů, které může takové chování katalyzovat.

Metoda zvládání vzteku

Co je vztek?

Vztek je přirozená opakující se lidská emoce, kterou zažíváme všichni, někdo intenzivněji než jiní. Pro mnohé z nás je východiskem nebo řešením našeho vzteku něco jiného než agrese.

Učíme děti, že všechny emoce jsou přijatelné, ale ne už každé chování. U vysokého procenta lidí vede vztek k agresi formou vztahových, verbálních nebo fyzických pokusů ublížit druhé osobě. Výcvik zvládání vzteku je navržen tak, aby sloužil dvěma účelům:

a) pomoci, aby se propuknutí vzteku u zjevně agresivní mládeže stalo méně častým jevem,

b) poskytnout takovým mladým lidem prostředky k tomu, aby se naučili sebeovládání, když se v nich vztek probudí.

aArt Logo-01

Náš tým

Knut Gitar_edited

Knut Gundersen

iva_edited

Iva Kvašňáková

Milan Kotík

Odborní garanti programu aART

Pavel Dosoudil

Pracoval jako vedoucí Střediska výchovné péče. Podílel se jako lektor a konzultant v projektu Minimalizace šikany na vzdělávání pedagogických pracovníků v prevenci rozvoje šikany ve třídních kolektivech. Jako hlavní metodik pro SVP spolupracoval v projektu RAMPS VIPIII. Absolvoval sebezkušenostní výcvik a supervizní výcvik, výcvik ve školské mediaci. Je členem Evropské asociace supervize a koučingu. Dlouhodobě pracuje se skupinami dětí, mládeže i dospělých.

Lucie Myšková

Psycholožka působící řadu let v oblasti prevence a institucionální výchovy. Byla lektorkou programů primární prevence, pracovala v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a následně vedla oddělení ústavní výchovy a prevence rizikového chování v Národním ústavu pro vzdělávání, ve kterém se podílela např. na standardech kvality preventivně výchovných zařízení, na procesu certifikací odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence či na vývoji on-line systému evidence preventivních aktivit. Je absolventkou výcviku rodinné systemické terapie a kognitivně behaviorální terapie a oba přístupy využívá v praxi. Zároveň má supervizní výcvik a realizuje supervize zejména pro oblast školství a sociálních služeb.

Zdroje:

www.aggressionreplacementtraining.com

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359178916300064

Berj Harrootunian, Arnold P. Goldstein, Jane Close Conoley (1994), Student Aggression: Prevention, Management and Replacement Training, Guilford Press, ISBN 0898622468

Arnold P. Goldstein, Barry Glick, John C. Gibbs (1998), ART Aggression Replacement Training Revised Edition – A comprehensive Intervention for Aggressive Youth, Research Press, ISBN 0878223797

Washington State Institute for Public Policy (2004). Outcome Evaluation of Washington State’s Research-Based Programs for Juvenile Offenders. Olympia, WA: Washington State Institute for Public Polic

Studie z implementace v Norsku: Gundersen, Knut K., and Frode Svartdal. 2006. “Aggression Replacement Training in Norway: Outcome Evaluation of 11 Norwegian Student Projects.” Scandinavian Journal of Education Research 50(1):63–81.

Partnerem programu je Magistrát hlavního města Prahy a RSJ Foundation

logo_JPG
Logo_MHMP
rsj foundation